top of page

Om oss

badstu.png

Vår historie

Kragerø badstuforening er resultatet av en felles mobilisering på lokalsamfunnets vegne. Vi i foreninga ønsker å holde liv i fyrrige flammer hele året rundt. Kragerø er naturlig krets- og Norgesmester i badeby. Vår badstue dupper fint ved Gunnarsholmen, og er formgitt, utført, og bygget av lokal hel ved. 

Initiativet ble muliggjort av framsynte styremedlemmer i Kragerø kommunes omstillingsprogram, og etter hvert: med solid drahjelp av SPAREBANKSTIFTELSEN. I tillegg til kommunen og lokalbefolkninga, har det lokale næringslivet vært ivrige på å få seg badstubad. Foreninga drives ideelt, er åpen for alle og har uttalt målsetting å jobbe for helårs-bading i hele kommunen.   

Vår visjon

Kragerø er badebyen av guds nåde. Badstuforeningas visjon handler om å befeste og videreutvikle vår naturlige og verdensomspennende lederposisjon. Det lokale badstutilbudet skal besørge trivsel for alle engasjerte og besøkende, og eventuelle overskudd skal kanaliseres direkte til arbeidet for foreningas formål: best mulig bading for flest mulig, gjennom hele året i hele kommunen. Foreninga ønsker alle velkomne - jo fler medlemmer jo bedre!   

kragero_badstuforening.jpg

Samværsregler

  • Følg instruksjonene fra badstumester på stedet. Spesielt det som sies om sikkerhet. 

  • Sitt på håndkle på benk.

  • Bad ikke alene. Ta alltid med deg en person ut.

  • Kun ferskvann fra kran på ovnen. Si fra til badstumester dersom det er behov for mer ferskvann.

  • Vis respekt for andre gjester.

  • Badstumester kan nekte adgang til personer synlig beruset.

  • Føler du deg ukomfortabel, svimmel eller søvnig - forlat badstua straks.

  • Forøvrig: Nyt utsikten og kos deg! 

​​

Om noen ikke følger samværsreglene, blir de ganske snart bedt om å komme igjen en annen gang - fortrinnsvis når de er klare for å følge samværsreglene.​​

cheering-297419_640.png

Vedtekter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Kragerø badstueforening med org.nr. 924571543 og med tilhørighet i Kragerø.

§ 2 Formål.

Foreningens formål er å legge forholdene til rette for helårsbading i indre havnebasseng. Det legges vekt på å få etablert

lavterskeltilbud som når brede grupper.

§ 3 Medlemskap.

3.1 Medlemskap i Kragerø badstueforening er åpent for alle. Man må være medlem for å kunne benytte den flytende badstuen.

Medlemmer som leier badstuene kan bringe med seg gjester.

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontingenten. Kontingenten på 100 NOK blir automatisk trukket av første gangs

betalte leie av badstuen eller av betaling for første gangs dropin i vedkommende år. Medlemmer som ønsker å avslutte sitt

medlemskap, gir styret beskjed om det.

3.2 Medlemmene er pliktige til å følge retningslinjene for bruk av badstuene, inklusive sikkerhetsforskriftene.

§ 4 Årsmøtet.

4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Ordinært årsmøte holdes en

gang årlig innen utgangen av januar.

4.2 Informasjon om tid og sted for årsmøtet skjer ved oppslag på foreningens hjemmeside(kbf.no) senest tre uker før årsmøtet.

4.3 Forslag til årsmøtet, inklusive forslag til styremedlemmene og varamedlemmene, sendes styreleder senest to uker før

årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet skal være gjort kjent på hjemmesiden senest sju dager før årsmøtet.

4.4 Dagsorden for det ordinære årsmøtet skal omfatte følgende punkter:

Styrets årsberetning

Fremleggelse og godkjenning av regnskap

Valg av styre og varamedlemmer

Behandling av innsendte forslag

Valg:

Valg av styreleder og nestleder for en periode på ett år

Valg av fire øvrige styremedlemmer for en periode på ett år.

Valg av inntil fire varamedlemmer for en periode på ett år.

Valg av intern økonomiansvarlig blant styremedlemmene for en periode på et år

Eventuelt

4.5 Stemmeregler

Alle medlemmer som møter på et årsmøte har stemmerett

Valg av styret skjer ved håndsopprekking med mindre 25 fremmøtte krever skriftlig avstemning. Vedtektsendringer krever 2/3

flertall.

4.6 Det utarbeides en protokoll fra årsmøtet som godkjennes av styreleder og styremedlemmer.

§ 5 Ledelsen

5.1 Styret leder foreningen mellom årsmøtene

5.2 Styret oppretter seg selv

5.3 Alle foreningens medlemmer er valgbare som medlemmer av styret

5.4 Varamedlemmene kan vanligvis møte på styremøtene, men uten stemmerett. Et varamedlem overtar plassen til et

styremedlem ved langvarige eller permanente forfall.

5.5 Hvis styreleder ikke sitter hele valgperioden, overtar nestleder stillingen som styreleder.

5.6 Styret kan selv nedsette utvalg

5.7 Styret beslutter og vedlikeholder foreningens regler for samvær.

5.8 Styret kan utnevne æresmedlemmer av foreningen. Som grunn skal det ligge en ekstraordinær innsats for foreningen.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret ser det nødvendig eller når minst femti medlemmer krever det ved skriftlig

anmodning.

6.2 Den ekstraordinære generalforsamlingen skal finne sted senest en måned etter krav og varsles på foreningens hjemmeside

senest tre uker før det holdes.

§ 7. Økonomi

7.1 Foreningens midler anvendes til foreningens beste og holdes ansvarlig av generalforsamlingen.

7.2 Styreleder sammen med to styremedlemmer signerer for bruk av penger.

Følgende beslutninger skal godkjennes av årsmøtet:

1 Salg av foreningens aktiva

2 Pantsetting av fast eiendom

7.3 Regnskapsåret er fra 1.1-31.12.

 

§ 8. Oppløsning av foreningen

8.1 Beslutningen om at foreningen skal oppløses skal tas på 2 følgende generalforsamlinger med minst 14 dager og høyst 1

måneds mellomrom. Beslutningen om oppløsning må tas med . flertall av de fremmøtte. Den første av de to følgende årsmøter

skal være ordinært årsmøte.

8.2 Hvis foreningen oppløses gis den midler, etter årsmøtets beslutning, til allmennyttige eller kulturelle formål.

§ 9. Eierskap

9.1 Foreningen eier badstueflåten …….. Foreningen står ansvarlig for drift og vedlikehold av flåten.

9.2 Foreningen eier seg selv.

bottom of page